Consider Meaning in Tamil | Consider தமிழ் பொருள் விளக்கங்கள்

Consider meaning in Tamil
Consider meaning in Tamil

Consider Meaning in Tamil | Consider in Tamil

Consider Meaning in Tamil: அனைவருக்கு மீனிங் தமிழ் (Meaning Tamil)-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Consider என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் (Consider meaning in Tamil), உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Consider Meaning in Tamil

Consider meaning in Tamil
Consider meaning in Tamil

Definition of Consider in Tamil

Consider-ன் சரியான தமிழ் அர்த்தம் (Meaning Tamil) – ‘Consider’ என்பது ஒரு முடிவினை எடுப்பதற்கு முன், அதைப்பற்றி கவனமாகவும் பொறுமையுடன் சிந்தித்துப் பார்ப்பது அல்லது அதை கருத்தில் கொள்வது.

Definition of Consider in English

“Consider” means to think a decision carefully and patiently before making it.

வார்த்தை வடிவங்கள் | Consider Meaning in Tamil

உச்சரிப்பு (Pronunciation)

 • Consider – ♪: \”kənsɪdər\

பெயர்ச்சொல் | Noun

‘Consider’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Consider this thinkஇதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Considerable numberகணிசமான எண்ணிக்கை
Considerable timeகணிசமான நேரம்
Considerably higherகணிசமாக உயர்ந்தது
Considerable attentionகணிசமான கவனம்
Considerable importanceகணிசமான முக்கியத்துவம்
Considerable periodகணிசமான காலம்
Considerable distanceகணிசமான தூரம்
Considerable interestகணிசமான வட்டி
Considerable portionகணிசமான பகுதி
Considerable partகணிசமான பகுதி
Considerable amountகணிசமான அளவு

பெயரடை | Adjective

‘Consider’ பொருள் வரையறையில் உரிச்சொற்கள்-Ajective ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Abundantமிகுதியான
Bigபெரிய
Beautifulஅழகிய
Considerableஎண்ணத்தக்க
Directநேர்
Difficultகடினம்
Furtherமேலும்
Goodநல்ல
Importantமுக்கியமான
Moreஅதிகமான
Manyபல
Momentகணம்
Middle fingerநடு விரல்
Noticeableகவனிக்கத்தக்க
Not a bitகொஞ்சம் இல்லை
Nicknameசூட்டிய பெயர்
Okசரி
Pimpleபரு
Periodகாலம்
Respectமதிப்பு
Richபணக்கார
Substantialகணிசமான
Slightly advancedசிறிதளவின் மேம்பட்ட
Too muchஅதிகப்படியான
Timeநேரம்
Thinkingசிந்தனை
Very muchமிகவும்

வினை | Verb

‘Consider’ பொருள் வரையறையில் வினைச்சொற்கள்-Verb ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Censusமக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
Calculateகணக்கிடு
Consider the benefitsநன்மைகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Deem to beஇருக்க வேண்டும்
Give careful consideration toகவனமாக பரிசீலிக்கவும்
Look outகவனிக்க
Look uponபாருங்கள்
Look at attentivelyகவனத்துடன் பாருங்கள்
Regard a certain wayஒரு குறிப்பிட்ட வழியைக் கவனியுங்கள்
Respectமரியாதை
Show consideration forஅக்கறை காட்டுங்கள்
Study mentallyமனதளவில் படிக்கவும்
Thinkநினைக்கிறார்கள்
Turn over in one’s mindஒருவரின் மனதில் திரும்பவும்
Think about carefullyகவனமாக சிந்தியுங்கள்
Will countஎண்ணுவார்கள்
Watch outகவனி

வினையெச்சம் | Transitive Verb

‘Consider’ பொருள் வரையறையில் வினையெச்சம்-Transitive Verb ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Analyzingபகுப்பாய்வு
Appreciationபாராட்டு
Considerகருதுகின்றனர்
Consultஆலோசனை
Considerகருதுகின்றனர்
Considerationகருத்தில்
Counselingஆலோசனை
Countingஎண்ணுதல்
circlingசுற்றுகிறது
Classificationவகைப்பாடு
Conceptionகருத்தரித்தல்
Delve deeperஆழமாக ஆராயுங்கள்
Exploringஆராயும்
Excellenceசிறப்பு
Eye contactகண் தொடர்பு
Enlightenmentஅறிவொளி
Give a giftஅன்பளி
Hummingஹம்மிங்
Inferenceஅனுமானம்
Improvementமுன்னேற்றம்
Look carefullyகவனமாக பாருங்கள்
Look outகவனிக்க
Liftingதூக்குதல்
Markingகுறியிடுதல்
Maintenanceபராமரிப்பு
Ortalஓர்டல்
Orientationநோக்குநிலை
Rememberநினைவில் கொள்க
Respectingமதிக்கும்
Set up and countஅமைத்து எண்ணுங்கள்
Shootingபடப்பிடிப்பு
Surroundingசுற்றிலும்
Sprayingதெளித்தல்
slurringதூற்றுதல்
Seekingதேடுகிறது
stopwatchநிறுத்தக் கடிகாரம்
stylingஸ்டைலிங்
Think about itயோசித்துப் பாருங்கள்
Thinkingயோசிக்கிறேன்
To exploreஆராய
to thinkசிந்திக்க
Thinkingயோசிக்கிறேன்
Thoughtநினைத்தேன்
Thinkingயோசிக்கிறேன்
To sinபாவம் செய்ய
Thinkingயோசிக்கிறேன்

Consider Meaning in Tamil | Consider in Tamil

Consider meaning in Tamil
Consider meaning in Tamil

More Explain of Consider in Tamil

Consider meaning in Tamil: ‘Consider’ பொருள் வரையறையில் Consider என்பதின் தமிழ் விளக்கங்கள் பின்வருமாறு:

 • வாழ்வில் சில இறுதி முடிவுகளை எடுக்கும் முன் யோசித்தல்.
 • யாரோ ஒருவர் ஏதோ என நம்புதல் அல்லது அனுமானிப்பது.
 • பொதுவாக ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் அதைப்பற்றி கவனமாக சிந்தித்தல்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பீடு அல்லது தீர்ப்பினை வழங்கும்போது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வது.
 • ஒரு வேலையை அல்லது செயலை கவனத்துடன் பாத்தல்.
 • ஒரு செயலை ஒரு முன்மாதிரியான நோக்கங்களுக்காக கவனத்தில் கொள்ளுதல்.

More Explain of Consider in English

Consider meaning in Tamil: ‘Consider’ பொருள் வரையறையில் Consider என்பதின் ஆங்கில விளக்கங்கள் அர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:

 • Thinking before taking some final decisions in life.
 • Believing or assuming that someone is something.
 • Usually thinking about a decision carefully before making it.
 • To take into account when making a particular assessment or judgment.
 • Observing a task or activity carefully.
 • Taking an action into consideration for exemplary purposes.

Related Words of Consider

Consider meaning in Tamil:Consider’ பொருள் வரையறையில் தொடர்புடைய வார்த்தைகள் – Related words ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Consideringகருத்தில்
Considering this phenomenonஇந்த நிகழ்வைக் கருத்தில் கொண்டு
Considering the priceவிலையை கருத்தில் கொண்டு
Considering thatஎன்று கருதி
Considering the price of theseஇவற்றின் விலையை கருத்தில் கொண்டு
Considerableகணிசமான
Considerable amountகணிசமான அளவு
Consider beforehandமுன்பே கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Consider againமீண்டும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Consider to beஇருப்பதாக கருதுங்கள்
Consider carefullyகவனமாக பரிசீலிக்கவும்
Consider girlபெண்ணைக் கருதுங்கள்
Considerationபரிசீலனை
Consider similarஒத்ததாக கருதுங்கள்
Don’t considerகருத்தில் கொள்ள வேண்டாம்
Fragment consider revisingதுண்டு திருத்துவதை கருத்தில்
Female considerபெண் கருதுகின்றனர்
I don’t considerநான் கருதவில்லை
Just considerகருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Just consider itஅதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
Kindly consider thisதயவு செய்து இதை கருத்தில் கொள்ளவும்
Kindly consider my requestதயவு செய்து எனது கோரிக்கையை பரிசீலிக்கவும்
Kindly consider itதயவு செய்து கருத்தில் கொள்ளவும்
Kindly considerதயவு கூர்ந்து கவனியுங்கள்
Maybe consideredஒருவேளை கருதப்படலாம்
Not considerகருத்தில் கொள்ளவில்லை
Not consideringகருத்தில் கொள்ளவில்லை
Not considerateகருத்தில் கொள்ளவில்லை
Please consider itதயவுசெய்து பரிசீலிக்கவும்
Please consider meதயவுசெய்து என்னை கருத்தில் கொள்ளவும்
Party considerகட்சி கருதுகிறது
Please considerதயவு செய்து கருத்தில் கொள்
Reconsideredமறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டது
Shall considerபரிசீலிக்க வேண்டும்

Best Examples of Complicated in Tamil & English

Consider meaning in Tamil:Consider’ பொருள் வரையறையில் எடுத்துக்காட்டுகள் – Examples words ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

Consider என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Consider என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
We consider every detail of the Bills.மசோதாக்களின் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் நாங்கள் கருத்தில் கொள்கிறோம்.
Consider your every move in chessசதுரங்கத்தில் உங்கள் ஒவ்வொரு அசைவினையும் கவனியுங்கள்
You just consider what your goal is.உங்கள் இலக்கு என்ன என்பதை நீங்கள் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
I considered you as my elder brother, but you broke my faith.நான் உன்னை என் மூத்த சகோதரனாகக் கருதினேன், ஆனால் நீ என் நம்பிக்கையை உடைத்தாய்.
I am considering taking nap after lunch.மதிய உணவுக்குப் பிறகு தூக்கம் போடுவது பற்றி யோசித்து வருகிறேன்.
Please do not consider my approval for your evil plan.உங்கள் தீய திட்டத்திற்கு எனது ஒப்புதலைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டாம்.
They consider me as their tutor without my consent.என் அனுமதியின்றி என்னை அவர்கள் ஆசிரியராகக் கருதுகிறார்கள்.
I still consider her to be my wife after divorce.விவாகரத்துக்குப் பிறகும் அவளை என் மனைவியாகவே கருதுகிறேன்.
She considers john as her future husband.அவள் ஜானை தன் வருங்கால கணவனாக கருதுகிறாள்.
We should consider it.அதை நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும்.

List of Synonyms

Consider meaning in Tamil:Consider’ பொருள் வரையறையில் ஒத்த சொற்கள் – Synonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Acknowledgeஒப்புக்கொள்
Analyzeபகுப்பாய்வு செய்யவும்
Appraiseமதிப்பிடு
Believeநம்பு
Believeநம்பு
Care forகவலை
Cogitateயோசனை செய்
Concedeஒப்புக்கொள்
Conceiveகருத்தரிக்கவும்
Contemplateசிந்தித்துப் பாருங்கள்
Countஎண்ணு
Dealஒப்பந்தம்
Debateவிவாதம்
Deliberateவேண்டுமென்றே
Look atஅதை நோக்கு
Moot,மூட்,
Ponderஆழ்ந்து சிந்தித்து
Provide forவழங்கவும்
Reckonகணக்கிடு
Regardதொடர்பாக
Scanஊடுகதிர்
Scrutinizeஆய்வு செய்
Seeபார்க்கவும்
Studyபடிப்பு
Takeஎடுத்துக்கொள்
Thinkயோசியுங்கள்
Turn overதிரும்பவும்
Viewகாண்க
Weighஎடை

List of Antonyms

Consider meaning in Tamil: ‘Consider’ பொருள் வரையறையில் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Abandonகைவிடு
Discardநிராகரி
Discountதள்ளுபடி
Dismissநிராகரி
Disregardஅலட்சியம்
Forgetமறந்துவிடு
Ignoreபுறக்கணிக்கவும்
Leaveகிளம்பு
Look awayவேளியே பார்
Neglectபுறக்கணிப்பு
Refuseமறு
Rejectநிராகரிக்கவும்

Learn More Meaning

About Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Leave a Comment