Meaning Tamil

Meaning in Tamil
Meaning in Tamil

Meaning in Tamil

Meaning in Tamil: தமிழ் மொழியானது தமிழ்நாடு மாநிலம், இந்தியா மற்றும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு இலங்கையின் ஒரு திராவிட மொழி ஆகும். தமிழ் பேசும் நபர் அல்லது தமிழ் பேசும் முன்னோர்களின் வழித்தோன்றல் பெரும்பான்மையினராலும் மற்றும் சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை,  முதலிய நாடுகளில் சிறுபான்மையினராலும் பேசப்படுகிற, திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தொன்மையான மொழி ஆகும்.

meaningtamil.com

Meaning in Tamil – English words meaning, definition, interpretation and related words and examples – you can read here. Use our website meaningtamil.com from English to Tamil. We are working on an app that helps you translate English words into Tamil languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, related words and more. There are many examples given on this site to answer your question properly. In any situation will help you with this.

About Tamil Language

Although there are various languages spoken in the world, all of them are spoken only for communication but our mother tongue Tamil is not only a language but also our feeling. It boasts a literary history spanning over 2,000 years. Spoken by Tamil language in India, Sri Lanka, Singapore and Malaysia, it has small communities of speakers in many countries. As of 1996, it was the eighteenth most spoken language worldwide with over 74 million speakers. Tamil language is one of the official languages of India, Malaysia Singapore and Sri Lanka.

About English Language

English is considered to be one of the most spoken and influential languages in the world. English is the first language that originated in England. And it belongs to the Armenian language family. The Germanic language family is a part of the Indo-European language family.. However, English is a mixture of many languages. English is the second most spoken language in the world today after Chinese and Spanish. According to a 2007 estimate, the number of English speakers is 350 – 375 million. In addition, there are 1.8 billion speakers of English as a second language worldwide. This number is one third of the world’s population. Today “English” is the official language of 53 countries, including the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and South Africa. It is also spoken as a second language in over 130 countries.

Leave a Comment